Հետազոտական թեմաների հայտերի ներբուհական մրցույթի (2023-2024 ուստարի) հրավեր ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը թեմատիկ ֆինանսավորման շրջանակներում Տավուշի մարզի զարգացման ուղղությամբ հետազոտությունների իրականացման համար միանվագ դրամաշնորհներ կտրամադրի անհատների և գիտաուսումնական խմբերի նախաձեռնությամբ ներկայացված և մրցութային կարգով ընտրված թեմաներին (ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի որոշում 67/4, 08․07․2023թ․):

Դրամաշնորհների մրցույթին կարող են ներկայացվել կոլեկտիվ կամ անհատական հայտեր, որոնք պատրաստվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի հաստիքային աշխատակիցների կողմից` պայմանով, որ ղեկավարը և նախագծի ենթադրվող բոլոր կատարողների առնվազն 50 տոկոսը ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցները կամ ուսանողներն են: Յուրաքանչյուր նախագծում կարող է լինել մեկ ղեկավար, և պետք է լինի ԵՊՀ ԻՄ-ի առնվազն մեկ ուսանող:

Հայտը ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական քարտուղարին է ներկայացնում խմբի ղեկավարը մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ:

Մրցույթի հայտերը պարունակում են․

 

  1. տեղեկատվություն ծրագրի մասին,
  2. ծրագրի պատասխանատուների կոնտակտային տվյալները,
  3. ծրագրի ազդեցությունը ԵՊՀ ԻՄ-ի կամ Տավուշի մարզի գործունեության վրա, ծրագրի շարունակականությունը,
  4. արդյունքները, դրանց տարածումը և կիրառումը ԵՊՀ ԻՄ-ում կամ տարածաշրջանում,
  5. արտաքին շահակիցների հետ համագործակցությունը ծրագրերի շրջանակում,
  6. հրավիրված մասնագետների, փորձագետների և ուսուցանողների ցուցակը (եթե կան),ծրագրի արդյունքները:

Հրավերի ամբողջական փաթեթին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։